Seminari

 

BTF u nastavi

Blog, Twitter i Facebook u nastavi

Kompetencija: K2

Prioriteti: 6, 8

24 boda

 

Seminar Blog, Twitter i Facebook u nastavi obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog, otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama. Za pohađanje ovog seminara potrebno samo najosnovnije znanje korišćenja računara (bitno je da imate svoj mail i da se snalazite u programu ‘MS Word’).

Seminar se izvodi putem interneta na sistemu za učenje i traje 26 dana. Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima. Seminar je odobren od strane ZUOV-a, akreditovan sa 24 boda i nalazi se pod kataloškim brojem 412 u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu. Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima …

Ciljevi seminara su razumevanje značaja i praktične primene online društvenih mreža u nastavi, kao i osposobljavanje učesnika seminara za kreiranje okruženja za rad na Internetu i korišćenje naloga na društvenim mrežama za komunikaciju sa učenicima u cilju kvalitetnije nastave.

Sadržaj seminara:

 • Uvod u seminar
  • upoznavanje sa planom, programom i dinamikom rada na seminaru
  • predstavljanje najpopularnijih društvenih mreža i opšti primeri njihovog korišćenja u nastavi
  • test o društvenim mrežama
 • Osnove blogovanja – blogovi u nastavnom procesu
  • predstavljanje WordPress servisa za blogovanje
  • radionica – kreiranje sopstvenog bloga (unos i objavljivanje tekstova, slika i ostalog multimedijalnog sadržaja, postavljanje dodataka na blog, dizajniranje bloga)
 • Rad sa društvenom mrežom Facebook
  • upoznavanje sa društvenom mrežom Facebook
  • kreiranje i uređivanje profila na Facebooku (podešavanje privatnosti, kreiranje i podešavanje listi, obaveštenja o događajima)
  • kreiranje grupe i strane na Facebooku
  • radionica – praktična primena Facebooka u nastavi
 • Rad sa društvenom mrežom Twitter
  • upoznavanje sa društvenom mrežom Twitter
  • kreiranje i podešavanje naloga na Twitteru
  • radionica – praktična primena Twittera u nastavi
 • Predstavljanje radova učesnika seminara
  • predstavljanje najuspešnijih blogova
  • povezivanje blogova sa Twitter i Facebook nalozima

Uslovi za uspešnu realizaciju seminara

Cilj seminara je kreiranje online alata za nastavu, a za uspešno realizovan seminar potrebno je da na kraju seminara imate kreirane sledeće alate:

 • edukativni blog
 • fejsbuk grupu i/ili fejsbuk stranu
 • tviter nalog

Detaljnije karakteristike ovih alata objašnjene su na seminaru. Ni jedan od ovih alata nije potrebno da imate pre početka seminara.

 

 

Priprema za čas

Dobra priprema za čas – uspešan čas

Kompetencija: K2

Prioriteti: 5, 6

24 boda

 

Uvek aktuelna tema, o kojoj se diskutuje u zbornicama, kafićima ili internet forumima je priprama za čas. Nastavnici početnici kao i nastavnici sa velikim iskustvom, svoje časove vode na svoj način, ali jedno je siguno, mi nismo glumci mi ne smemo da improvizujemo, nama je zadatak jako važan i za njegovu realizaciju moramo se dobro pripremiti. Polazeći od ideje da je čas, interpretacija onog što istražimo i pripremimo za naše učenike, krairali smo seminar koji do detalja izučava sve aspekte pripreme za čas.

Seminar se izvodi putem interneta na sistemu za učenje i traje 25 dana. Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima. Seminar je odobren od strane ZUOV-a, akreditovan sa 24 boda i nalazi se pod kataloškim brojem 426 u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu. Semimar pokriva Kompetencije za poučavanje i učenje, a prioriteti seminara su:

 • učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje,
 • jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

Sadržaj seminara:

 • Uvod:
  • pripremanje i planiranje vaspitno-obrazovnog rada (vrste planiranja i pripremanja)
  • pripremanje nastavnika za čas – nastavna priprema (struktura, elementi i funkcija)
  • pojam nastavnog časa i tipologija časova.
 • Ciljevi, oblici rada i nastavne metode
  • Blumova taksonomija i njena uloga u planiranju nastavnog rada
  • postavljanje nastavnih ciljeva i njihov značaj za upravljanje radom u nastavi
  • oblici rada u nastavi (klasifikacija, pojmovno određenje frontalnog, individualnog, grupnog oblika rada i rada u paru)
  • nastavne metode (klasifikacija, pojmovno određenje metoda: usmenog izlaganja, razgovora, demonstracije, praktičnih i laboratorijskih radova, pisanja, čitanja i rada na tekstu itd.)
 • Uvodni deo časa
  • funkcija uvodnog dela časa
  • uloga nastavnika u uvodnom delu časa
  • uloga / aktivnosti učenika
  • opis dodatnih nastavnih metoda za uvodni deo časa (strukturisano predstavljanje, intervju u parovima, analiza očekivanja).
 • Obrada nastavnog sadržaja – središnji deo časa
  • funkcija središnjeg dela časa
  • uloga nastavnika i aktivnosti učenika
  • opis dodatnih nastavnih metoda za obradu nastavnog sadržaja (ispitivanje pomoću kartica, košnica, runda pitanja, plakati sa impulsima, moje stanovište, snežna lavina, pismeni razgovor, mapa uma, diskusija na vrtešci, plakati za i protiv, igra uloga, akvarijum, diskusija na podijumu).
 • Završni deo časa
  • funkcija završnog dela časa
  • uloga nastavnika u završnom delu časa
  • uloga / aktivnosti učenika
  • opis dodatnih nastavnih metoda za završni deo časa (munja, ribarska mreža, razmišljanja o transferu, metoda tri reči, barometar raspoženja).
 • Provera prirema u celini i dorada
  • predstavljanje radova učesnika programa

Uslovi za uspešnu realizaciju seminara

Na seminaru se nalaze nekoliko radinoca, zadatka i testova. Da bi uspešno realizovali seminar i stekli uslov za sertifikat, potrebno je da na svim aktivnostima koje se ocenjuju sakupite 60% uspešnosti. Na seminaru se ocenjuju sledeće aktivnosti:

 1. Testovi: Nastavne metode, Osnove planiranja vaspitno obrazovnog rada, Prepoznajte dominantan oblik rada, Uvodni deo časa i Središnji deo časa
 2. Radionice: Formiranje pojmova u nastavi i Analiza ciljeva
 3. Zadatak: Kompletiranje pripreme za čas

Na kraju seminara i nakon dodeljivanja ocene od strane moderatora objavljujemo listu uspešnosti učesnika na seminaru.

Vodič za ČOS

Vodič za čas odeljenskog starešine

Kompetencija: K3

Prioriteti: 6, 7

24 boda

 

Seminar nastao iz potrebe poboljšanja odnosa između učenika i odnosa učenika i nastavnika u odeljenju. U svakodnevnom radu, nailazimo na informacije o problematičnim ponašanjima učenika srednjih a sve više i osnnovih škola, povećanog nasilja i smanjenih rezultata u nastavi. Ovim seminarom pomoći ćemo nastavnicima, učiteljima, vaspitačima, saradnicima i menadžmentu škole da pronađu rešenja za probleme koje nastanu u njihovom radu.

Seminar se izvodi putem interneta, na sistemu za učenje i traje 25 dana. Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima. Seminar je odobren od strane ZUOV-a, akreditovan sa 24 boda i nalazi se pod kataloškim brojem 30 u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu.

Seminar pokriva sve Kompetencije za podršku razvoja ličnosti učenika, a prioriteti seminara su:

 • jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem i
 • saradnja sa roditeljima, učenicima, učeničkim parlamentima

Sadržaj seminara:

 • Smernice za rad odeljenjskog starešine:
  •  osnovne karakteristike perioda adolescencije,
  • odnos odeljenjskog starešine i odeljenja (pitanje autoriteta),
  • pravna regulativa rada odeljenjskog starešine,
  • “nepisana pravila” za uspešan rad odeljenjskog starešine,
  • instrumenti za rad odeljenjskog starešine.
 • Klima u odeljenju:
  • “snimanje” odnosa – sociometrijska tehnika,
  • uspešna komunikacija, konflikti
  • tolerancija,
  • lista metoda i radionica za kreiranje povoljne klime u odeljenju,
  • radionica: izrada časa u grupi usmerenog na kreiranje povoljne klime u odeljenju.
 • Učenje
  • tehnike uspešnog učenja,
  • organizacija vremena,
  • smisleno učenje,
  • mini lista metoda i radionica,
  • radionica: izrada časa u grupi usmerenog na poboljšanje uspeha u učenju.
 • Problemi u ponašanju učenika:
  • izostajanje sa časova,
  • nasilje u školi,
  • (ne)disciplina na času,
  • “donošenje” ličnih problema u školu,
  • lista metoda i radionica,
  • radionica: izrada časa u grupi za prevazilaženje problema u ponašanju učenika.
 • Rešavanje konkretnih pedagoških situacija:
  • spisak situacija,
  • postupno kreiranje idejnog rešenja kroz interaktivnu igricu u okviru koje je ponuđeno nekoliko alternativnih najčešćih reakcija nastavnika i svaki izbor učesnika je prokomentarisan i praćen prikazom hipotetičkih posledica.

Uslovi za uspešnu realizaciju seminara

Na seminaru se nalaze nekoliko radinoca, zadatka i testova. Da bi uspešno realizovali seminar i stekli uslov za sertifikat, potrebno je da na svim aktivnostima koje se ocenjuju sakupite 60% uspešnosti. Na seminaru se ocenjuju sledeće aktivnosti:

 1. Testovi: Smernice za rad odeljenjskog starešine, Komunikacija, Klima u odeljenju, Faktori uspešnog učenja, Problemi u ponašanju učenika
 2. Radionice: Klima u odeljenju, Problemi u učenju i ponašanju učenika
 3. Zadatak: Kreiranje scenarija časa

Na kraju seminara i nakon dodeljivanja ocene od strane moderatora objavljujemo listu uspešnosti učesnika na seminaru.

Nastava u oblaku

Nastava u oblaku

Kompetencija: K2

Prioriteti: 6, 8

24 boda

 

Internet kao pomoćno sredstvo u nastavi, podigao je standarde nastavnika i učenika u korišćenju savremenih tehnologija. Danas nije dovoljno imati računar sa pratećim programima u kabinetu, već je potrebno u svakom trenutku pratiti razvoj svojih učenika. Seminar Nastava u oblaku omogućava nastavnicima, da svoju nastavu premeste u stabilan internet prostor, nezavisan od računara i medija. Kreiranje zajedničkog prostora sa svojim učenicima rešava problem virusa na fleš memorijama i u školskoj mreži.

Seminar je namenjen svim prosvetnim radnicima, od učitelja koji nesmetano mogu komunicirati sa svojim đacima preko email-a i sa roditeljima koji mogu u svakom trenutku pratiti razvoj svoje dece putem elektronskog dnevnika, preko nastavnika koji svoju nastavu upotpunjuje korišćenjem virtuelne učionice i prati rad učenika tokom rešavanja domaćih zadataka, do menadžmenta škole koji ima direktnu komunikaciju sa radnicima, razmenjujući dokumenta, rasporede, obaveštenja… Na seminaru će se izučavati besplatni online servisi, za razmenu i sinhronizaciju podataka među korisnicima. Primeri nastave biće prikazani preko google servisa za komunikaciju, zajedničkih dokumenta i kalendara, kao i povezivanje ovih servisa sa mobilnim telefonom, školskim sajtom ili sopstvenim blogom.

Seminar se izvodi putem interneta na sistemu za učenje i traje 26 dana. Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima. Seminar je odobren od strane ZUOV-a, akreditovan sa 24 boda i nalazi se pod kataloškim brojem 461 u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu.

Cilj seminara je osposobljavanje nastavnika za kreiranje učionice na Internetu, koja bi bila zajedničko mesto za organizovanje nastave sa učenicima i saradnju sa kolegama.

Sadržaj seminara:

 • Šta je oblak – cloud sistem
  • upoznavanje sa filozofijom cloud sistema
  • predstavljanje najpoznatijih cloud sistema
  • primeri dobre prakse cloud sistema u nastavi
  • test o cloud sistemu
 • Najoblačniji sistem – Google
  • upoznavanje sa svim elementima google cloud sistema (email, kalendar, pričaonica, google+)
  • primeri korišćenja googlovih servisa u nastavi
  • radionice – praktična primena google servisa u nastavi
 • Zajednička nastava
  • upoznavanje sa Google Drajvom (google drive)
  • rad sa različitim dokumentima u Google Drajvu
  • radionice – korišćenja Google Drajva u nastavi (izrada elektronskog dnevnika, pravljenje prezentacija, izrada upitnika za ankete)
  • prezentacija radova uživo
  • rešavanje testa znanja

Uslovi za uspešnu realizaciju seminara

Na seminaru se nalaze nekoliko radinoca, zadatka i testova. Da bi uspešno realizovali seminar i stekli uslov za sertifikat, potrebno je da na svim aktivnostima koje se ocenjuju sakupite 60% uspešnosti. Na seminaru se ocenjuju sledeće aktivnosti:

 1. Testovi: Cloud sistemi, Sistem elektronske pošte, Kalendar, Zajednički dokumenti
 2. Zadaci: Uređivanje profila, Elektronska pošta, Kalendar, Elektronski dnevnik
 3. Završni rad: Zajednička prezentacija

Nakon završetka seminara, organizovaćemo završne susrete, odnosno stručne skupove u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Čačku, na kojima će učesnicima koji su stekli uslov za sertifikat dodeliti Uverenja. Stručne skupove realizovaćemo dva puta: za vreme zimskog raspusta (januar 2014.) i u maju 2014. g.

Napomena: Za termin april 2014. seminar nema uživo završnog stručnog skupa, već se skup realizuje na samom seminaru.